شروع قیمت ها از :
18100000 تومان
تاریخ اعتبار :
5 خرداد 1403
کشور :
امارات متحده عربی
شهر :
دبی
مدت اقامت :
3 شب و 4 روز
خط هوایی : Iran Air Tours
دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02192002044

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
18700000 تومان 21300000 تومان 17200000 تومان 11000000 تومان
sadaf
3
B.B
18100000 تومان 20300000 تومان 14700000 تومان 11000000 تومان
21200000 تومان 26400000 تومان 17800000 تومان 11000000 تومان
22400000 تومان 28800000 تومان 18300000 تومان 11000000 تومان
22700000 تومان 29500000 تومان 18500000 تومان 11000000 تومان
22800000 تومان 29600000 تومان 17300000 تومان 11000000 تومان
22900000 تومان 29800000 تومان 25200000 تومان 11000000 تومان
23300000 تومان 30600000 تومان 17300000 تومان 11000000 تومان
gevora
5
B.B
23900000 تومان 31800000 تومان 22900000 تومان 11000000 تومان
v hotel
5
B.B
24900000 تومان 33900000 تومان 11000000 تومان
25100000 تومان 34200000 تومان 17500000 تومان 11000000 تومان
25800000 تومان 35700000 تومان 19800000 تومان 11000000 تومان
26400000 تومان 36700000 تومان 19500000 تومان 11000000 تومان
27000000 تومان 38000000 تومان 20300000 تومان 11000000 تومان
29100000 تومان 42200000 تومان 10000000 تومان
31900000 تومان 47800000 تومان 26600000 تومان 11000000 تومان
36400000 تومان 56800000 تومان 11000000 تومان
55700000 تومان 95400000 تومان 11000000 تومان
18900000 تومان 21800000 تومان 17300000 تومان 11000000 تومان
19000000 تومان 21900000 تومان 16700000 تومان 11000000 تومان
19800000 تومان 23700000 تومان 16500000 تومان 11000000 تومان
20300000 تومان 24600000 تومان 18000000 تومان 11000000 تومان
20300000 تومان 24600000 تومان 17000000 تومان 11000000 تومان
20300000 تومان 24600000 تومان 18500000 تومان 11000000 تومان
20400000 تومان 24900000 تومان 17600000 تومان 11000000 تومان
20700000 تومان 25400000 تومان 26500000 تومان 11000000 تومان
20800000 تومان 25600000 تومان 17400000 تومان 11000000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

55700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

95400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

ساعت‌های پروازی

رفت:5 خرداد 1403 ساعت 8:05

برگشت: 8 خرداد 1403 ساعت : 13:20

مدارک لازم

- اسکن کارت ملی جدید .

- اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار .

- اسکن عکس ۳×۴ (تمام رخ جدید پشت زمینه سفید).

- اسکن صفحه اول شناسنامه.

- هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر است.

توضیحات تور

نرخ تورها روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی قید شده است، به دلیل تغیر احتمالی نرخ پروازها جهت رزرو تور دبی می توانید

در روزهای کاری از ساعت 9 تا 17 با شماره فدکس تریپ تماس

حاصل فرمایید: 02192002044 داخلی 901 خانم براتی

🔺 در هنگام اخذ ویزا صدور بیمه نامه صادره از دبی اجباری است.

🔺 هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر است.

🔺 قیمت اتاق سه تخته با اتاق دو تخته متفاوت است و برای رزرو با کانتر مربوطه هماهنگ کنید.

شناسه تور: FX 1045

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

گشت خرید

گشت شهری

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
عنوان : تور دبی 4 شب - تیر ماه 1403
روزهای رفت : شنبه
روزهای برگشت : سه شنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
هزینه : متوسط(وسط)
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
ملزومات مورد نیاز : کلاه کرم ضد آفتاب مدارک شناسایی عینک آفتابی
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : Iran Air Tours